Společnost Zdeňka Fibicha

Současná Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. vedená PhDr. Věrou Šustíkovou se znovuustavila 13. 2. 2006 jako samostatný právní subjekt se sídlem v Českém muzeu hudby v Praze. Navázala na činnost původní Společnosti Zdeňka Fibicha založené v roce 1940 v čele se skladatelem Otakarem Jeremiášem. Cílem Společnosti je zachovat a šířit umělecké dílo Zdeňka Fibicha, udržovat živou památku jeho osobnosti doma i ve světě a v duchu jeho umělecké pokrokovosti podporovat nové snahy v našem uměleckém životě.

V nových podmínkách rozšířila Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. (SZF) svůj program v oblasti hudební o aktivity v oboru literatury a divadla, jejichž pojítkem je melodram - umělecký druh, který Zdeněk Fibich vnesl do české kultury a jímž se proslavil i ve světovém kontextu. (Počátky těchto aktivit spadají do období příprav projektu Mezinárodní oslavy Zdeňka Fibicha ke světovému výročí UNESCO v roce 2000, kdy SZF byla v letech 1973 - 2005 součástí dnes již zaniklé České hudební společnosti.)

SZF se nově transformovala z původní zájmové organizace na profesní sdružení, které sbližuje umělce, vědce, pedagogy a kulturní pracovníky. Jejími členy jsou naši přední hudební skladatelé, dirigenti, hudebníci, ale i režiséři, herci, překladatelé, literární i hudební vědci a publicisté. SZF je dnes jedinou institucí, která se soustavně věnuje oživení melodramu a systematicky iniciuje novou tvorbu v tomto oboru. Svými akcemi chce přispět k vzájemnému sblížení a porozumění různých profesních, věkových a uměleckých skupin.

Náplní SZF je hlavně vlastní činnost koncertní (Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, Živá antologie melodramu, aj.), práce s mládeží (Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, Tvůrčí dílny melodramu), činnost vědecká - pořádání konferencí (zvl. Mezinárodní vědecká konference v roce 2000 v Praze a 2010 v Olomouci), přednášek, besed, spolupráce s rozhlasem aj.

15 let intenzivní práce na znovuoživení melodramu přineslo své výsledky i v mezinárodním kontextu. Dnes opět začíná SZF stejně intenzivně pracovat na dalších žánrech Fibichovy tvorby a hodlá je přiblížit současnému publiku. SZF zařazuje do svých programů čím dál více skladby klavírní či písňové, iniciuje nastudování Fibichových děl u řady divadel, orchestrů a komorních uskupení. V ediční oblasti se snaží o spolupráci s různými vydavatelstvími na vydávání odborných publikací, fibichovských notových materiálů a nahrávek.

Zdeněk Fibich - výstava